Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання
(ІМТМЯЕН)

Стрімкий розвиток науково-технічної революції став основою глобального процесу інформатизації всіх галузей життя суспільства. Від рівня інформаційно-технологічного процесу, його темпів залежить стан економіки, якість життя людини, національна безпека, роль країни у світовому співробітництві.

Нині необхідна ґрунтовна підготовка педагогів у застосуванні інноваційних методів, технологій електронного навчання та його моніторингу. Вчителі нового покоління мають уміти кваліфіковано вибирати та використовувати ті методи і технології, що повною мірою відповідають змісту, меті вивчення певної дисципліни, сприяють досягненню розвитку особистості.

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання, що використовується в освітньому процесі.

Міждисциплінарні зв’язки: «Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях», «Методика викладання комп’ютерних технологій у вищій школі», «Комп’ютерні технології управління проектами», «Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп’ютерних технологіях», «Організація, діагностика і тестування електронного навчання», «Технології e-learning».

Метою вивчення навчальної дисципліни є змістовна підготовка магістрів до педагогічної діяльності та формування в них системи компетенцій у галузі застосування в науково-дослідній та освітній діяльності інноваційних методів та технологій під час електронного навчання та його моніторингу.

Вивчення курсу дозволить магістрам використовувати інноваційні методи і технології в науковій діяльності, здійснювати моніторинг електронного навчання, педагогічне проектування, автоматизацію наукового експерименту, статистичну обробку даних, оформляти результати дослідження; зорієнтує молодих науковців на реалізацію спільних проектів, телеконференцій, Вебінарів, Веб-квестів, організацію дистанційного, електронного, перевернутого та змішаного навчання.