Програмування з використанням стандарту SQL
(SQL)

Програмування з використанням стандарту запитів SQL

 

   Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Програмування з використанням стандарту запитів SQL» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні.

   Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології взаємодії програмних додатків з базами даних, базові концепції мови SQL, основні принципи створення Windows-додатків для роботи з базами даних.

   Міждисциплінарні зв’язки: «Інформатика та обчислювальна техніка», «Спеціальна інформатика», «Прикладне програмування», «Застосування комп’ютерних технологій в управлінні», «Комп’ютерні мережі», «Системне програмне забезпечення».

   Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Засоби створення програмних додатків.

Змістовий модуль 2. Визначення даних та маніпулювання ними за допомогою SQL.