Вступ до фаху
(Вступ)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вступ до фаху» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0101 Педагогічна освітанапряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Компютерні технології в управлінні та навчанні.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення про основи організації, систему, сутність і функції професійної діяльності і формування особистості педагога у вищому педагогічному навчальному закладі.
Міждисциплінарні зв
язки: «Теорія та історія педагогіки», «Професійна педагогіка», «Психологія», «Психологія праці», «Вікова та педагогічна психологія», «Методика професійного навчання».

Зміст курсу