Історія створення ННІ ППП ФВК 

Це наймолодший у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського інститут, який створено у вересня 2016 року.

Очолив навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук, академік АН Вищої освіти Роман Семенович Гуревич.

Підготовка магістрів у Вінницькому державному педагогічному університеті (ВДПУ) імені Михайла Коцюбинського розпочалася в 1997 році, аспірантуру в університеті було відкрито в 1992 році, а докторантуру в 2002 році. В магістратурі готують фахівців за 16 спеціальностями. Підготовку науково-педагогічних кадрів здійснюють в докторантурі за 5, в аспірантурі - за 12 спеціальностями. 

Спеціалізована вчена рада Д05.053.01 (голова ради – доктор педагогічних наук, професор Гуревич Роман Семенович) приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації за спеціальностями – 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Характерним для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є те, що майбутні претенденти на наукові ступені, як правило, по-перше, мають закінчити магістратуру, до якої за конкурсом відбираються лише ті випускники бакалаврату, які під час бакалаврської підготовки виявляють нахил до наукових досліджень; по-друге, вони зобов’язані освоїти методи генерації нових знань і формування відповідних компетенцій, написати та захистити дипломну роботу (магістерську дисертацію), опублікувати основні результати цієї роботи, в тому числі в провідних наукових фахових виданнях; підготуватися до складання вступних іспитів в аспірантуру або кандидатських іспитів.

Здійснюється наступність у підготовці молодих науковців. Як правило, кандидатські дисертації випускників магістратури продовжують наукові пошуки науковців. Вони вже в магістратурі можуть обрати тему кандидатської дисертації та наукового керівника, вивчати наукові праці інших авторів у бібліотеці або в Інтернеті, освоїти методику постановки наукових експериментів та обробки його результатів, виробити навички підготовки і написання статей для наукових журналів і збірників, звітів про наукову діяльність тощо.

Навчання в магістратурі ВДПУ здійснюється на підставі міжнародного досвіду, в тому числі використовуються напрацювання російських, польських, німецьких, канадських та інших ВНЗ. Навчання відбувається в річищі вимог Болонської концепції. Випускники магістратури ВДПУ можуть продовжити наукову діяльність як дослідники в галузях фундаментальних наук або у відповідних напрямах педагогічної галузі (педагогічна, методика викладання, інноваційні та інформаційні засоби навчання тощо).

Інститут координує підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації від магістра з певної спеціальності через ступінь кандидата наук до наукового ступеня доктора наук.

ГУРЕВИЧ РОМАН СЕМЕНОВИЧ
Учений у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти,

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

Директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїВінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік)  НАПН України, академік АНВО України

 


ШЕВЧЕНКО ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент,

 

заступник директора

 Інституту магістратури, аспірантури і докторантури з наукової і навчально-методичної роботи 

Підкатегорії
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті