Загальна Інформація

Наймолодший в університеті інститут, заснований у 2016 році. Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (ННІПППФВК) Вінницького державного педагогічного університету (ВДПУ) імені Михайла Коцюбинського створений шляхом реорганізації інституту магістратури, аспірантури, докторантури та приєднання до складу інституту кафедр педагогіки і психології на підставі рішення вченої ради ВДПУ від 15.06.2016р.(протокол № 17) і наказу ректора « Про реорганізацію структурних підрозділів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського» ( наказ № 95од від 17.06.2016р.). Навчально – науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації є базовим навчально-науковим структурним підрозділом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів і магістрів з педагогіки, психології,професійної освіти, соціальної роботи, підготовки фахівців вищої кваліфікації : докторів філософії та докторів наук .У своїй діяльності ННІПППФВК керується чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, Правилами внутрішнього розпорядку Вінницького педуніверситету та Положенням про навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

 

Мета та основні напрями діяльності

ННІПППФВК ВДПУ створено з метою проведення цілеспрямованої роботи щодо реалізації стратегічних завдань держави у сфері розбудови національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-економічних умов життя сучасного суспільства, інтеграцію в європейське і світове співтовариства на основі проведення цілеспрямованої освітньої, навчальної, наукової, виховної, методичної, організаційної, інноваційної та інформаційної діяльності у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців з педагогіки , психології,професійної освіти в галузі інформаційних технологій, соціальної роботи підготовки фахівців вищої кваліфікації ( докторів філософії, докторів наук ).

Sub-categories
Кафедра педагогіки і професійної освіти
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті